Ograniczenia w prowadzeni działalności gospodarczej

Ograniczenia w prowadzeni działalności gospodarczej

Warto wiedzieć że niektóre rodzaje działalności gospodarczej wymagają uzyskania koncesji bądź wpisu w rejestrze działalności regulowanej. Jak wynika z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wymóg uzyskania koncesji ma miejsce w następujących dziedzinach: poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,  wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami i energią,  ochrony osób i mienia, rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych oraz  przewozów lotniczych.

Wszelkie szczegółowe warunki wykonywania działalności gospodarczej podlegającej koncesjonowaniu są przedstawione i określone w odrębnych ustaw. Przedsiębiorca może wykonywać koncesjonowaną działalność gdy spełnia szczególne warunki określone przepisami i uzyska wpis w rejestrze działalności regulowanej.